Política de privacidade

Actualizada o 28 de febreiro de 2020

Responsable do tratamento:
  • Titular do sitio web: CLÚSTER TIC GALICIA
  • N.I.F.: G70157581
  • Domicilio a efectos de notificacións: EDIFICIO CEM MONTE GAIÁS, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA
  • Datos do Rexistro no que está inscrita: Rexistro de asociacións de Galicia con n.º 2009- 12764- 1
  • Correo electrónico a efectos de notificacións: info@clusterticgalicia.com
  • Nome do dominio web: https://www.clusterticgalicia.com é un dominio titularidade do CLÚSTER TIC GALICIA
  • Teléfono de contacto: 881 939 651
Finalidade do tratamento:

A finalidade do sitio web é a de informar sobre as actividades organizadas e a de xestionar a información que nos proporciona e responder as solicitudes de información. O usuario consinte expresamente que os seus datos persoais sexan tratados para a remisión de información de carácter comercial por vía electrónica (Por exemplo: correo electrónico, redes sociais… etc.).

Lexitimación do tratamento:

O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento da relación contractual entre o usuario rexistrado e o titular desta páxina web.

En caso de que nos envíe mensaxes a través das canles de contacto a lexitimación é o seu consentimento, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa (Por exemplo, mediante a aceptación da casilla correspondente á política de privacidade).

Conservación de datos:

Os datos persoais proporcionados polos usuarios, xa sexa a través dos formularios de contacto ou a través do rexistro de usuarios na páxina web, conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal.

Tratamento de datos de menores:

As persoas maiores de 16 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web.

O tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitará o consentimento dos seus pais ou titores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados:

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, na dirección de correo electrónico info@clusterticgalicia.com

Se tes probas ou indicios dun incumprimento ou infracción da normativa de protección de datos que afecte ao tratamento dos teus datos persoais, podes presentar unha reclamación ante a Axencia aportando ditos documentos a través do seguinte enlace:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf